ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van USB ATELIER, vertegenwoordigd door Caroline De Beleyr.

Gevestigd te
Sint-Martinusstraat 52
2260 Westerlo
België

E-mail: hello@usbatelier.be
BTW-nummer: BE0999.020.348
Belgisch Reknr: BE85 7310 5022 0006

Artikel 1. Definities

USB ATELIER is een online winkel in USB sticks en toebehoren, welke via www.usbatelier.be bezocht kan worden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten via de website USB ATELIER of via e-mail aan hello@usbatelier.be, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van USB ATELIER worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door USB ATELIER  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na aankoop via www.usbatelier.be, dan wel een schriftelijke bevestiging aan hello@usbatelier.be. USB ATELIER is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

Al onze artikelen zijn geprijsd in euro’s, exclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

USB ATELIER kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, modellen, kleuren etc. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval een bericht en de juiste prijsinformatie. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Levering & voorraad

USB ATELIER streeft ernaar om bestellingen binnen drie (3) weken na ontvangst van de betaling af te leveren in België of Nederland, via verzekerde en traceerbare pakketzending. Elke bestelling wordt overdag bij aangeboden. Is de klant niet thuis op het moment van levering, dan hij/zij de bestelling gedurende +/- 2 weken afhalen op het postkantoor in zijn/haar buurt.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen na bestelling bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. USB ATELIER zal in dat geval zorgen voor een correcte terugbetaling.

Artikel 6. Garantie op USB producten

Voor al onze USB`s geldt 12 maanden garantie. Deze garantie is van toepassing op alle technische en functionele defecten veroorzaakt door normaal gebruik. Worden niet gedekt door deze garantie: breuk of schade door abnormaal gebruik, val of overvloedig contact met water.

Artikel 7. Retourneren en omruilen van artikelen

USB ATELIER biedt uitsluitend producten aan die worden gepersonaliseerd op maat van de klant. Om deze reden ziet de klant bij bestelling automatisch af van zijn recht om binnen 14 dagen zonder reden af te zien van zijn/haar aankoop.

Wij doen er alles aan om de klant via onze website correct te informeren over de artikelen. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.  Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, neem dan contact met ons op via hello@usbatelier.be.

De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan USB ATELIER te melden, dit binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt en tijdig door de klant met opgave van reden bij ons is aangemeld, heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 30 dagen zullen wij u dit melden.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en USB ATELIER, dan wel tussen USB ATELIER en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en USB ATELIER, is USB ATELIER niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van USB ATELIER.

Artikel 9. Overmacht

USB ATELIER heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat USB ATELIER gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de Rechtbank te Turnhout (België) van toepassing.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen USB ATELIER en klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van klant en USB ATELIER het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank.

Mocht je na het lezen van deze Algemene verkoopsvoorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per email contact op met onze klantenservice.

USB ATELIER
Sint-Martinusstraat 52
2260 Westerlo
België
E-mail hello@usbatelier.be 
Telefoon +32 (0)486 988 034